4.9. Doporučení pro ZUŠ
§ Pokud jsou splněny podmínky dle § 184 a školského zákona, ZUŠ zahájí přechod na vzdělávání distančním
způsobem a informuje o tom zákonné zástupce žáků. Vzdělávání distančním způsobem je pro žáky dobrovolné.
INastat mohou následující situace:
• žák nabídky distančního způsobu vzdělávání využije,

• zákonný zástupce žáka omluví, žák nabídky distanční výuky nevyužije, zůstává nadále žákem školy a úplata
za vzdělávání se nevrací,

• zákonný zástupce nereaguje, se školou nekomunikuje, žák zůstává nadále žákem školy a úplata za
vzdělávání se nevrací,

• zákonný zástupce informuje školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ. Žák přestává být žákem školy dnem
uvedeným v písemném oznámení o ukončení vzdělávání, jinak dnem doručení. Pokud bude žák chtít od září
následujícího roku opět navštěvovat ZUŠ, může být znovu přijat ke studiu za podmínek uvedených
v § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci
úplaty se postupuje podle § 8 odst. 3 vyhlášky č. 71/2005 Sb. Podle tohoto ustanovení platí, že ukončí-li žák
vzdělávání na základě písemného oznámení z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze
poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Situaci lze chápat jako důvod hodný zvláštního zřetele. Žák
v takovém případě není hodnocen na vysvědčení.

 

METODICKÉ DOPORUČENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM