ZUŠ Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují

Základní umělecká škola jako taková

Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání v uměleckých oborech (hudebním, tanečním výtvarném a lterárně dramatickém). Od roku 2012 vyučují základní umělecké školy podle školního vzdělávacího programu zpracovaného na základě rámcového vzdělávacího programu, který byl vydám v roce 2010 MŠMT ČR. Statut každé základní umělecké školy se řídí vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání, č. 71/2005 Sb. ze dne 9. února 2005, vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Na základní umělecké školy jsou žáci přijímání na základě talentových zkoušek a průběh vzdělávacího procesu je kontrolován Českou školní inspekcí, čímž se vzdělávání na ZUŠ výrazně liší od vzdělávání zájmového, nebo volnočasových aktivit (kroužků)

Základní umělecké školy nabízí ucelené a dlouhodobé základní vzdělání ve vybraném uměleckém oboru. Pro zvládnutí celého studia je nutná domácí příprava (především v hudebním oboru).

Historie naší školy

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany v Novém Městě nad  Metují  vznikla  jako pobočka Hudební školy v Opočně v roce 1946 z iniciativy novoměstského notáře a milovníka hudby JUDr. Josefa Němce. V roce 1949 se škola osamostatnila, první ředitelkou byla jmenována Melánie Nováková, učitelka klavíru a zpěvu, původně z Tábora. Za jejího vedení škola získala vlastní budovu, bývalou radnici, která byla stavebně adaptovaná v létech 1951 až 1954. V roce ukončení adaptací byla v  Novém  Městě  odhalena i socha Bedřicha Smetany a škola dostala jméno tohoto národního skladatele do svého názvu. Tím je připomenuta  skutečnost, že Smetanův  rod  má hluboké vazby na naše město, a že život tohoto umělce zde má své kořeny. Z počátku se vyučovalo klavíru, zpěvu, akordeonu a hře na housle.                                                    

V roce 1958 přichází na školu nový  ředitel,  dosavadní učitel houslí z Opočna  Dušan Vrchoslav. Za jeho vedení na  škole  vzkvétala  nástrojová výuka hlavně houslí a violoncella. Tím byly položeny základy ke vzniku školního orchestru. Okrajově byly na škole vyučovány dechové nástroje. V roce 1961 vznikly v celé republice z hudebních škol lidové školy umění  (LŠU), které měly  již  všechny 4 obory (hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický). Tato koncepce  spojení  čtyř uměleckých směrů je ve světě ojedinělá a jak se později ukázalo i velmi nosná a životaschopná. V těchto letech se škola rozšířila především o taneční obor zásluhou učitelky Olgy Podruhové.  Počet žáků ve výtvarném oboru se pohyboval okolo 40 žáků. Na krátkou dobu zde byl otevřen i obor literárně-dramatický.                 

V únoru 1976 vedení školy přebírá Miloslav Vondřejc, učitel klavíru a bývalý žák školy. V těchto letech měla škola cca 350 žáků. Zájem o docházku do LŠU stále stoupal, chyběly však prostory k vyučování. Taneční obor se vyučoval v koncertním sále, výtvarný obor v nevyhovujících pronajatých prostorách bývalé perníkářské dílny v č. 1207 (dům u Fričů). V roce 1981 byla tehdejším vedením města zakoupena budova 1238 na Husově náměstí pro rozšíření činnosti LŠU. Po dlouhých a namáhavých peripetiích byla otevřena 2. 11. 1987 rekonstruovaná, druhá budova LŠU, kde škola získala důstojné prostory pro taneční  a výtvarný obor, a 6 dalších učeben pro výuku hudebních nástrojů.  Zařízení  v  této době mělo kolem 430 až 450 žáků, začaly se postupně vyučovat téměř všechny hudební nástroje. V této době nebyl dostatek kvalifikovaných učitelů, proto  vyučovali  často  externí  učitelé. Velmi  kvalitní  byl v těchto letech  komorní pěvecký sbor zkušeného učitele Františka Krahulce. Po roce 1989 začali na školy přicházet mladí aprobovaní učitelé a kvalita výuky se začala zvyšovat. V této etapě  se na školu vrací jako dirigent Dušan Vrchoslav, obnovuje se činnost školního komorního orchestru, který vystupoval  i  zahraničí. Od roku 1981 pravidelně zkouší a vystupuje dechový orchestr, v současné době pod vedením uč. Tomáše Hvězdy. V roce 2001 na škole vznikají další pěvecké sbory pro všechny věkové skupiny, které vede Mgr. Magdalena Kožnarová, na škole se vyučuje žesťovým a  bicím nástrojům,  i  kontrabasu. Tato skutečnost napomohla vzniku velkého  symfonického tělesa, které zkouší  pod vedením  MgA. Jaroslava Rybáčka. V současné době toto těleso vystupuje pod názvem  Novoměstská filharmonie. Tento dirigent vede i smyčcový orchestr Archi con brio, který vznikl v roce 2010.

V posledních 15 letech se  počet  žáků se neustále zvyšoval, v roce 2000 měla škola přes 600 žáků.  V létech 2003 a 2005 bylo pro potřeby školy rozšířeno sociální zařízení a byla v půdních prostorách hlavní budovy vybudována zkušebna pro pěvecké sbory a dechový orchestr. V roce 2006 byly otevřeny pobočky – místa poskytovaného vzdělávání v obci  Jásenná u Jaroměře a v České Skalici. V roce 2008 škola získala pro Českou Skalici dalších 50 míst, takže současná kapacita školy je 700 žáků. Na škole vyučuje v roce 2012 cca 35 učitelů, výuka je z rozhodující části plně aprobovaná. Otevřeny  jsou  všechny obory a kapacita školy je zpravidla naplněná. Po dlouholeté a úspěšné práci Miloslava Vondřejce nastupuje v roce 2018 na místo ředitele dirigent dechového orchestru a učitel žesťových nástrojů - Tomáš Hvězda. V roce 2019 se škola rozrostla o další budovu, a to budovu č.p. 1218 Díky této budově má škola vhodné prostory pro výuku hudební nauky, ředitelství a v neposlední řadě má každý pedagog dostatečný prostor pro výuku.


 

Budovy školy

Husovo náměstí č.p.1209

klavírní oddělení
oddělení bicích nástrojů
koncertní sál ZUŠ
zkušebna (orchestry, pěvecké sbory)

Husovo náměstí č.p.1218

ředitelství
hudební nauka
pěvecké oddělení
dechové oddělení
literárně-dramatický obor

Husovo náměstí č.p.1238

smyčcové oddělení
výtvarný obor
taneční obor

pobočka Česká Skalice

Komenského 554
Česká Skalice
PSČ 552 03
(základní škola)