Literárně-dramatický obor

Literárně-dramatický obor se vyučuje jako obor skupinový ve skupinách maximálně 10 žáků. Mohou ho navštěvovat žáci od 5 let. Studium se člení na přípravné studium, I. a II. stupeň základního studia.

Přípravné studium navštěvují žáci od 5 do 7 let. V přípravném studiu si žák osvojí práci v kolektivu a pochopí základy správné artikulace.

První stupeň základního studia má sedm ročníků. Žáci navštěvují předměty dramatická průprava (jazykolamy, vyprávění, četba a recitace), práce v souboru, dramatika a slovesnost (četba, tvorba vlastních příběhů), pohyb (pantomima).

Druhý stupeň základního studia má čtyři ročníky. Žáci navštěvují předměty dramatika a slovesnost, práce v souboru, pohyb (animace předmětů), přednes (schopnost individuálně sdělit text).

Každý ročník žák zakončí závěrečným představením, které je výstupem práce celého školního roku. Žák takto prakticky uplatní své získané vědomosti a dovednosti a zdokonaluje se v inscenačním procesu.

První i druhý stupeň základního studia žák zakončí absolventským představením.

Pedagogové

Literárně - dramatický obor MgA. Lucie Kotěrová    lucie.koterova@zusnovemesto.cz
Mgr. Ladislav Peřina    ladislav.perina@zusnovemesto.cz