Úplata za vzdělávání  

Úplata za vzdělávání je určena na částečné pokrytí nákladů na provoz školy. Z úplaty za vzdělávání škola hradí například:  
Náklady na energie, Ladění klavírů, Opravy hudebních nástrojů, Nákupy notového materiálu, hudebních nástrojů, Nákup výtvarných potřeb, Pořizování kostýmů do tanečního a literárně-dramatického oboru, Nájmy prostor během vystoupení, Vybavení tříd (nábytek, elektronika), Náklady spojené se soutěžemi 

Dále škola hradí provozní náklady z příspěvku města Nové Město nad Metují a sponzorských darů 

Výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Úplata za vzdělávání je hrazena bankovním převodem, nebo v kanceláři školy  

Příkaz k úhradě s konkrétními údaji bude zaslán na e-mailové adresy zákonných zástupců žáka:

pro 1. pololetí v polovině měsíce září (do 15. září)

pro 2. pololetí v polovině měsíce leden (do 15. ledna)

Pokud žák v průběhu prvního nebo druhého pololetí ukončí vzdělávání bez důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, úplata za vzdělání se dle Vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. nevrací. 

SRPZUŠ 

Příspěvek do SRPZUŠ činí 150 Kč za hlavní obor. Vedle tohoto příspěvku tvoří příjmy SRPZUŠ výtěžky ze vstupného na koncerty a dary od sponzorů. SRPZUŠ se podílí například na úhradě: 
Věcné dárky absolventům, Náklady spojené s návštěvou (žáků) koncertů, vernisáží a podobně, Náklady spojené s veřejnými vystoupeními (zvukař atp.), Náklady spojené s víkendovými akcemi žáků (soustředění) 

Mzdy zaměstnanců školy 

Náklady na mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníků jsou plně hrazeny státem