Hudební obor - klavírní oddělení

Očekávané výstupy představují přehled učební látky od začátku až po dokončení studia na druhém stupni základních uměleckých kol. Obsahují standard, požadovanou úroveň hry a zpěvu, kterou by měl žák v jednotlivých ročnících zvládnout.

V průběhu výuky je kladen důraz na individuální charakter vyučování. Pedagog volí různé metody, postupy a školy podle svého přesvědčení a zkušenosti. Technická cvičení jsou pomůckou a prostředkem k technickému zvládnutí a interpretaci přednesových skladeb, na kterých žák dále rozvíjí svoji hudebnost, estetické cítění a emocionálnost. Rozsah technických a přednesových studijních materiálů je volen tak, aby poskytoval dostatečný prostor pro vytváření kvality požadovaných výsledků.

Rozvíjení hudebnosti výrazně napomáhá a motivuje hra v kolektivu, proto je nepostradatelnou součástí vyučování.

Důležité je žáka vést ke kritickému hodnocení vlastního výkonu a tím k samostatnému studiu. Tato aktivizující práce je zejména ve vyšších ročnících zárukou studijního úspěchu a uplatnění získaných znalostí v praxi.

Všichni žáci hudebního oboru můžou v případě vážného zájmu požádat vedení školy o zvýšenou hodinovou dotaci zvoleného nástroje. ( studium konzervatoře, či jiné umělecké školy )

Hodina probíhá v počtu 1 – 3 žáků. Všichni žáci jsou povinni absolvovat celou vyučovací lekci.

Studijní zaměření

Hra na klavír
Klavír je nástroj nacházející široké uplatnění ve většině hudebních žánrů. Je nejen nástrojem sólovým a doprovodným, ale své nezastupitelné místo zaujímá i v hudbě komorní a orchestrální. Ze základů získaných při výuce klavírní hry čerpají i hráči na klávesové nástroje v populární hudbě, i dirigenti orchestrů či pedagogové na různých typech škol.

Hra na varhany
Chrámové varhany se řadí mezi dechové vícehlasé nástroje. Patří do skupiny nástrojů, které vyžadují vyspělejšího žáka, jak po stránce fyzických dispozic, tak po stránce hudebních předpokladů. Každý nástroj je jiný, jiné jsou i akustické podmínky, ve kterých se nástroj nachází – hráč musí být schopen se tomu přizpůsobit .Při hře na varhany je nutné zvládnout číst a hrát zápis tří notových osnov současně.  Varhany mají většinou několik manuálů a pedál. S hrou na varhany je vhodné začínat po několikaleté klavírní průpravě. Pro výuku se používají digitální dvoumanuálové varhany s pedálem.

Hra na akordeon

Akordeon je významný hudební nástroj, jehož vznik se datuje do první poloviny 19. století. Největšího rozmachu dosáhl ve 2. polovině 20. století a získal místo téměř po celé Evropě. Oproti ostatním je nástrojem poměrně mladým a začíná dostávat opět zasloužené pozornosti.Patří do skupiny nástrojů, u kterých se tony tvoří jazýčky.Dnes se také akordeonu běžně říká tahací harmonika.Velmi dobře se uplatňuje jak v hudbě lidové(doprovod písní), tak klasické,kde je vyžito zejména repertoáru varhanního či klavírního.Objevuje se též ve folku,jazzu nebo hudbě taneční.Plní funkce jak sólového,tak i doprovodného a souborového nástroje.Jeho přednosti je obrovské spektrum barev tónů.Ideální věk pro začínající žáky je 6-8 let,ale dá se začít hrát v každém věku.