Hudební obor - pěvecké oddělení

Očekávané výstupy představují přehled učební látky od začátku až po dokončení studia na druhém stupni základních uměleckých kol. Obsahují standard, požadovanou úroveň hry a zpěvu, kterou by měl žák v jednotlivých ročnících zvládnout.

V průběhu výuky je kladen důraz na individuální charakter vyučování. Pedagog volí různé metody, postupy a školy podle svého přesvědčení a zkušenosti. Technická cvičení jsou pomůckou a prostředkem k technickému zvládnutí a interpretaci přednesových skladeb, na kterých žák dále rozvíjí svoji hudebnost, estetické cítění a emocionálnost. Rozsah technických a přednesových studijních materiálů je volen tak, aby poskytoval dostatečný prostor pro vytváření kvality požadovaných výsledků.

Rozvíjení hudebnosti výrazně napomáhá a motivuje hra v kolektivu, proto je nepostradatelnou součástí vyučování.

Důležité je žáka vést ke kritickému hodnocení vlastního výkonu a tím k samostatnému studiu. Tato aktivizující práce je zejména ve vyšších ročnících zárukou studijního úspěchu a uplatnění získaných znalostí v praxi.

Všichni žáci hudebního oboru můžou v případě vážného zájmu požádat vedení školy o zvýšenou hodinovou dotaci zvoleného nástroje. ( studium konzervatoře, či jiné umělecké školy )

Hodina probíhá v počtu 1 – 3 žáků. Všichni žáci jsou povinni absolvovat celou vyučovací lekci.

Studijní zaměření

Sólový zpěv
„Ty naše písničky, jsou jak ty perličky na šňůrce navlečené. Kolik je krásy v nich a je to velký hřích, že jsou tak opuštěné. Zpívejte lidičky, ty naše písničky, z Moravy, Slovenska, z Čech…“     

Zpěv se přirozená součást lidské komunikace s okolím . Je prostředkem k vyjádření pocitů, emocí, sounáležitosti do společenství.Každý zdravý člověk má možnost pracovat se svými hlasivkami a může tak rozvíjet svůj talent a vztah k hudbě jako takové.

Sborový zpěv
Sborový zpěv znamená pro děti a mládež především radost. Pestrý sborový repertoár vede žáky k rozvoji celkové hudebnosti, umožňuje jim interpretovat díla všech hudebních období, stylů a žánrů a vede je tak ke zvyšování zájmu o hudbu. Motivací studia sborového zpěvu je nepochybně možnost široké škály prezentace na veřejnosti, od vystoupení v rámci oblasti školy, regionu, přes účast na různých festivalech a soutěžích, až po zahraniční zájezdy.
V současné době působí na škole tyto sbory: Malíček (4 roky-1. třída), Prostředníček (2. třída – 5. třída), Paleček (6. třída – 19 let)